حسابداري و حسابرسي
 

منابه پيشنهادي رتبه ۱ ورودي ۸۸

تئوری حسابداری :

1-      جزوه های تئوری 1 و2 دکتر بنی مهد و تمام مقالات مرتبط

2-      تئوری حسابداری بلکویی

3-      تئوریهای حسابداری شباهنگ

سه مورد فوق تا 80% نیاز شما برای پاسخگویی را مرتفع می سازد.

4-      به دنبال مباحث تئوریک  و جدید در سایتهای معتبر باشید.

5-      از دانشجویان سایر دانشگاهها (تهران شمال، مرکز...) منابع تئوری را جویا شوید.

 

حسابداری مدیریت :

به دنبال کتابهایی باشید که دکتر رهنما یا نیکو مرام تالیف کردند. چند نمونه از این کتب در کتابفروشی دانشگاه (ساختمان علوم انسانی) وجود دارد.

1-      کتاب حسابداری مدیریت دو جلدی  دکتر رهنما (مبانی حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت راهبردی)

2-      کتاب حسابداری مدیریت سه جلدی هورن گرن

3-      کتاب حسابداری مدیریت سازمان

4-      کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان

چهار مورد بالا تا حد زیادی جوابگو خواهد بود اما با توجه به زمان در دسترس خود ، مطالعه مقالات جدید را از یاد نبرید...

 

مدیریت مالی :

به دنبال کتبی باشید که دکتر وکیلی فرد و  دکتر نیکومرام تالیف کردند. (البته  نه اینکه اشخاص مذکور حتما به تنهایی کتابی تالیف کرده باشند... کتب تالیف شده می تواند به صورت مشترک با سایر اساتید نوشته شده باشد)

1-      تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد و مدیریت مالی 1 و 2 از استاد مذکور

2-      تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق قرضه  ترجمه دکتر بیدگلی ،هیبتی، رهنما

3-      ارزشگذاری سهام و تحلیل بازار تالیف و ترجمه دکتر راعی و بخشیانی

 

حسابرسی :

1-      حسابرسی دو جلدی سازمان

2-      حسابرسی کامپیوتری

3-      فلسفه حسابرسی

آمار:

کتاب عادل آذر + حل سوالات آمار سالهای گذشته

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت  تالیف خاکی

روش تحقیق تالیف دکتر طبیبی،ملکی و دلگشایی انتشارات فردوس

زبان :

ترجیحا کتب لاتین مرتبط با مباحث تئوری حسابداری مدیریت مالی را مطالعه بفرمایید.

تئوری حسابداری :

1-      جزوه های تئوری 1 و2 دکتر بنی مهد و تمام مقالات مرتبط

2-      تئوری حسابداری بلکویی

3-      تئوریهای حسابداری شباهنگ

سه مورد فوق تا 80% نیاز شما برای پاسخگویی را مرتفع می سازد.

4-      به دنبال مباحث تئوریک  و جدید در سایتهای معتبر باشید.

5-      از دانشجویان سایر دانشگاهها (تهران شمال، مرکز...) منابع تئوری را جویا شوید.

 

حسابداری مدیریت :

به دنبال کتابهایی باشید که دکتر رهنما یا نیکو مرام تالیف کردند. چند نمونه از این کتب در کتابفروشی دانشگاه (ساختمان علوم انسانی) وجود دارد.

1-      کتاب حسابداری مدیریت دو جلدی  دکتر رهنما (مبانی حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت راهبردی)

2-      کتاب حسابداری مدیریت سه جلدی هورن گرن

3-      کتاب حسابداری مدیریت سازمان

4-      کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان

چهار مورد بالا تا حد زیادی جوابگو خواهد بود اما با توجه به زمان در دسترس خود ، مطالعه مقالات جدید را از یاد نبرید...

 

مدیریت مالی :

به دنبال کتبی باشید که دکتر وکیلی فرد و  دکتر نیکومرام تالیف کردند. (البته  نه اینکه اشخاص مذکور حتما به تنهایی کتابی تالیف کرده باشند... کتب تالیف شده می تواند به صورت مشترک با سایر اساتید نوشته شده باشد)

1-      تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد و مدیریت مالی 1 و 2 از استاد مذکور

2-      تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق قرضه  ترجمه دکتر بیدگلی ،هیبتی، رهنما

3-      ارزشگذاری سهام و تحلیل بازار تالیف و ترجمه دکتر راعی و بخشیانی

 

حسابرسی :

1-      حسابرسی دو جلدی سازمان

2-      حسابرسی کامپیوتری

3-      فلسفه حسابرسی

آمار:

کتاب عادل آذر + حل سوالات آمار سالهای گذشته

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت  تالیف خاکی

روش تحقیق تالیف دکتر طبیبی،ملکی و دلگشایی انتشارات فردوس

زبان :

ترجیحا کتب لاتین مرتبط با مباحث تئوری حسابداری مدیریت مالی را مطالعه بفرمایید.

 

تئوری حسابداری :

1-      جزوه های تئوری 1 و2 دکتر بنی مهد و تمام مقالات مرتبط

2-      تئوری حسابداری بلکویی

3-      تئوریهای حسابداری شباهنگ

سه مورد فوق تا 80% نیاز شما برای پاسخگویی را مرتفع می سازد.

4-      به دنبال مباحث تئوریک  و جدید در سایتهای معتبر باشید.

5-      از دانشجویان سایر دانشگاهها (تهران شمال، مرکز...) منابع تئوری را جویا شوید.

 

حسابداری مدیریت :

به دنبال کتابهایی باشید که دکتر رهنما یا نیکو مرام تالیف کردند. چند نمونه از این کتب در کتابفروشی دانشگاه (ساختمان علوم انسانی) وجود دارد.

1-      کتاب حسابداری مدیریت دو جلدی  دکتر رهنما (مبانی حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت راهبردی)

2-      کتاب حسابداری مدیریت سه جلدی هورن گرن

3-      کتاب حسابداری مدیریت سازمان

4-      کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان

چهار مورد بالا تا حد زیادی جوابگو خواهد بود اما با توجه به زمان در دسترس خود ، مطالعه مقالات جدید را از یاد نبرید...

 

مدیریت مالی :

به دنبال کتبی باشید که دکتر وکیلی فرد و  دکتر نیکومرام تالیف کردند. (البته  نه اینکه اشخاص مذکور حتما به تنهایی کتابی تالیف کرده باشند... کتب تالیف شده می تواند به صورت مشترک با سایر اساتید نوشته شده باشد)

1-      تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد و مدیریت مالی 1 و 2 از استاد مذکور

2-      تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق قرضه  ترجمه دکتر بیدگلی ،هیبتی، رهنما

3-      ارزشگذاری سهام و تحلیل بازار تالیف و ترجمه دکتر راعی و بخشیانی

 

حسابرسی :

1-      حسابرسی دو جلدی سازمان

2-      حسابرسی کامپیوتری

3-      فلسفه حسابرسی

آمار:

کتاب عادل آذر + حل سوالات آمار سالهای گذشته

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت  تالیف خاکی

روش تحقیق تالیف دکتر طبیبی،ملکی و دلگشایی انتشارات فردوس

زبان :

ترجیحا کتب لاتین مرتبط با مباحث تئوری حسابداری مدیریت مالی را مطالعه بفرمایید.

تئوری حسابداری :

1-      جزوه های تئوری 1 و2 دکتر بنی مهد و تمام مقالات مرتبط

2-      تئوری حسابداری بلکویی

3-      تئوریهای حسابداری شباهنگ

سه مورد فوق تا 80% نیاز شما برای پاسخگویی را مرتفع می سازد.

4-      به دنبال مباحث تئوریک  و جدید در سایتهای معتبر باشید.

5-      از دانشجویان سایر دانشگاهها (تهران شمال، مرکز...) منابع تئوری را جویا شوید.

 

حسابداری مدیریت :

به دنبال کتابهایی باشید که دکتر رهنما یا نیکو مرام تالیف کردند. چند نمونه از این کتب در کتابفروشی دانشگاه (ساختمان علوم انسانی) وجود دارد.

1-      کتاب حسابداری مدیریت دو جلدی  دکتر رهنما (مبانی حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت راهبردی)

2-      کتاب حسابداری مدیریت سه جلدی هورن گرن

3-      کتاب حسابداری مدیریت سازمان

4-      کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان

چهار مورد بالا تا حد زیادی جوابگو خواهد بود اما با توجه به زمان در دسترس خود ، مطالعه مقالات جدید را از یاد نبرید...

 

مدیریت مالی :

به دنبال کتبی باشید که دکتر وکیلی فرد و  دکتر نیکومرام تالیف کردند. (البته  نه اینکه اشخاص مذکور حتما به تنهایی کتابی تالیف کرده باشند... کتب تالیف شده می تواند به صورت مشترک با سایر اساتید نوشته شده باشد)

1-      تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد و مدیریت مالی 1 و 2 از استاد مذکور

2-      تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق قرضه  ترجمه دکتر بیدگلی ،هیبتی، رهنما

3-      ارزشگذاری سهام و تحلیل بازار تالیف و ترجمه دکتر راعی و بخشیانی

 

حسابرسی :

1-      حسابرسی دو جلدی سازمان

2-      حسابرسی کامپیوتری

3-      فلسفه حسابرسی

آمار:

کتاب عادل آذر + حل سوالات آمار سالهای گذشته

روش تحقیق :

روش تحقیق در مدیریت  تالیف خاکی

روش تحقیق تالیف دکتر طبیبی،ملکی و دلگشایی انتشارات فردوس

زبان :

ترجیحا کتب لاتین مرتبط با مباحث تئوری حسابداری مدیریت مالی را مطالعه بفرمایید.

[ شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ] [ 1:31 ] [ سيد امين هاديان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

انسانهای متواضع مثل زمين استهلاك ناپذيرند، آنان گرچه باارزش ترين دارايي نامشهود ترازنامه ها هستند، ولي نبايد ثبتشان كرد، نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهاي حسابداري، بخاطر اينكه در ترازنامه قلبها به گونه اي ثبت شده اند كه هيچ پايان دوره اي كسي را مجبور به بستن حساب آنان نمي كند.